மின்னஞ்சல் பயன்படுத்துவோரில் பெரும்பாலானவர்கள் ஜிமெயில் பயன்படுத்தபவர்களாகவே இருக்கிறோம். கூகுள் கியர் என்றொரு மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி...