எங்கோ படித்த கவிதை படித்தவுடன் மனதில் பதிந்த கவிதை சராசரி மனிதர்களைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் நினைவுக்கு வரும் கவிதை என்னைத் நான் தன்மதிப...