காலையில் கண்விழித்ததிலிருந்து இரவு கண்ணுறங்குவது வரை எத்தனை எத்தனை சண்டைகள்! சில நேரம் நாம் சண்டையிடுகிறோம் பிறர் பார்க்கின்றனர்! ப...