பெண்கள் இல்லாத உலகத்திலே.. அம்மா என்ற கடவுளின் முகவரி தெரியாமல் போயிருக்கும்! பெண்கள் இல்லாத உலகத்திலே.. காதல் என்...