இந்தியாவில் மட்டும் ஒரே ஆண்டில் 1.30 இலட்சம் பேர் சாலைவிபத்தில் பலியாகியிருக்கின்றனராம். சாலையைக் கடக்கும்போது கண்ணில்பட்ட விழிப்புணர்வ...