இன்று (மார்ச் 20 ) உலக குருவிகள் தினத்தை நினைவுபடுத்த.. மனையுறை குருவிகளின் காதல்  அஃறிணை பேசுகிறேன் இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும...