ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை! ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணம்! ஆனால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் எண்ணங்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கிறோம்.. இ...