உன் நண்பனைக் காட்டு உன்னைப் பற்றிச் சொல்கிறேன் என்பார்கள் நண்பனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் உயிரைக் கொடுப்பதற்கு ஏற்ற நண்பன் கி...