என் நண்பர் ஒருவருடன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் . திடீரென அவர் பாதி சாப்பாட்டை வைத்துவிட்டு போதும் என்றார் . ஏன் உடல்நிலை எதுவும...