ஆரம்ப காலத்தில் இணைய உலகிற்கு வந்தபோது , இன்டர்நெட் எக்சுபுளோர் மட்டும் தான் உலவி என்று நினைத்துப் பயன்படுத்திவந்தேன் . அதன் வேகம் வசத...