பாய்ச்சல் வேக வேகமா, உணவைக்கூட வேகாம வேகாம சாப்பிட்டு எங்கே ஓடுறோம்... எங்கோ ஓடுறோம்.. எல்லோரும ஓடுறாங்க.. நாமும் ஓடுவோம்...