ஒரு ஊரில் செல்வந்தர் ஒருவர் இருந்தார் . அவர் தம் வண்டிக்காரனை அழைத்து , நாளை காலை நாம் பக்கத்து ஊருக்கு ஒரு திருமணத்துக்கு...