நாம் பிறக்கும்போது எதையுமே எடுத்துவரவில்லை,  எதையும் எடுத்துச்செல்லப்போவதும் இல்லை.  என்றாலும் எல்லாவற்றையும் சொந்தமாக்கிக்கொள...