பேச்சுக்கலை பற்றிப் பேசும்போதும் ,  தெளிவான , முழுமையான தகவல்  தொடர்புபற்றிப் பேசும்போதும்  சொல்லின் செல்வன் அனுமனை ப் பற்றியே பலரு...