ஒவ்வொருவரும் தம்கருத்துகளை மனம்விட்டுப் பகிர்ந்துகொள்ள நிறையவே சமூகத் தளங்கள் வந்துவிட்டன. தனிமனிதர்கள் முதல் அரசு வரை யாவரும் இன்று...