தங்கம் இறக்குமதியில் இந்தியா முதலிடத்திலும்,  இரண்டாவது இடத்தில்  சீனாவும் உள்ளதாம். இன்று நேற்றா இந்த நிலை சங்ககாலத்திலிருந்தே தமிழ...