இன்றைய சூழலில் தங்கம் விலை மதிப்பு மிக்கதாக உள்ளது. தங்கத்துக்கு இருக்கும் மதிப்பு இன்று மனிதர்களுக்குக் கூட இருப்பதில்லை. நாளுக்கு நாள் இதன...