·          வெள்ளையனே வெளியேறு என்று அன்று காந்தியோடு சேர்ந்து பலரும் போராடினார்கள்.. ·          இன்று வெ(கொ)ள்ளையனே கடைபோடு என...