சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகையில் அகம்சார்ந்த நூல்களில் குறிப்பிடத்தக்க நூல் கலித்தொகை ஆகும். கலித்தொகை 150 பாடல்களைக் கொண்டது.11 அடி...