உ. வே. சாமிநாதையர்  ( பெப்ரவரி 19 , 1855  -  ஏப்ரல் 28 ,  1942 ,  உத்தமதானபுரம் வேங்கடசுப்பையர் மகன் சாமிநாதன்  சுருக்கமாக  உ.வே.சா . இவர...