இன்று சதாவதானி செய்குத்தம்பி பாவலர் அவர்களின் பிறந்தநாள் ஆகும். இவர்  ஜூலை 31 ,  1874  -  பெப்ரவரி 13 ,  1950 ) சீறாப்புராணத்திற்குச்  ச...