தமிழகத்தில் வழக்கில் இருக்கும் குழப்பமான மொழிக்கொள்கை காரணமாக, இன்றைய மாணவர்கள் தாய்மொழியான தமிழறிவும் முழுமையாக இல்லாமல் பிறமொழியி...