ஊக்கமது கைவிடேல் (நல்ல செயல் செய்யும்போது, எத்தகைய தடைகள் வந்தாலும் மனம் தளராது ஊக்கத்தோடு செயல்படவேண்ட...