கடவுள் மனிதனுக்குச் சொன்னது பகவத் கீதை மனிதன் கடவுளுக்குச் சொன்னது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்குச் சொன்னது திருக்குறள் என்று திருக...