இன்றைய இந்தியக் கல்விமுறை செல்லும் திசையைப் பார்த்தால் எதிர்காலத்தில் இந்திய வரைபடத்திலிருந்தே இந்தியா தொலைந்துபோகுமோ...