“வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடியவர்“   “திருவருட்பாவை தந்தவர்  “சமரச சன்மார்க்கம் கண்டவர்“ “ அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை...