எமது கல்லூரியில் நடைபெறும் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகளும் உரைநயங்களும் என்ற பன்னாட்டுக் கருத்தரங்க ஆய்வுக்கோவையில் கருத...