இந்தி மொழிபெயர்ப்பில் திருக்குறள் அதிகாரப் பெயர்கள் மு.முரளி, தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், கே.எஸ்.ஆா் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, த...