தற்காலிக முதல்வரிடம் நிரந்தர சட்டம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நாம்... அவசரமாகக் கூடிய இந்த மாணவர் கூட்டத்தை நிரந்தர அமைப்பாக மாற்றவேண்ட...