(பெரியார்  பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பகுதி 1 தமிழ் பயிலும் மாணவர்களுக்கான புதிதாக வடிவமைக்கபட்ட   பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்ப...