சங்க இலக்கியம் எனப்படுபவை எட்டுத் தொகை,பத்துப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் தொகுதி நூல்களாகும்.473 புலவர்கள் பாடிய 2381 பாடல்களைக் கொண்டு தொகைப் ப...