சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள்.

சங்க இலக்கியம் எனப்படுபவை எட்டுத் தொகை,பத்துப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் தொகுதி நூல்களாகும்.473 புலவர்கள் பாடிய 2381 பாடல்களைக் கொண்டு தொகைப் பாடல்களாக இவை விளங்குகின்றன.அகம்,புறம் என்பன பாடுபொருள்களாகும்.அகத்தில் களவு,கற்பு ஆகியனவும்,புறத்தில் வீரம்,கொடை ஆகியனவும் பாடப்பெற்றுள்ளன.

No comments:

Post a Comment