செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2009

சங்கப்புலவர் பெயரால் அறிப்படும் தொழில்கள்.

1.அறுவை வாணிகன்
2.ஆசிரியன்
3.ஏனாதி
4.ஓடக்கோவன்
5.ஓதல்
6.கண்ணாகரன்
7.கணக்காயன்
8.கணியன்
9.காவல்
10.காவிதி
11.கொல்லன்
12.கூத்தன்
13.செய்தி வள்ளுவன்
14.தச்சன்
15.பொன்வாணிகன்
16.பொற்கொல்லன்
17.மருத்துவன்
18.வண்ணக்கன்
19வினைத் தொழில்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக