(ஆரிய அரசன் பிரகத்தனைத் தமிழ் அறிவித்தற்குக் கபிலர் பாடியது) தோழி அறத்தொடு நிற்றல் பாங்கில் அமைந்துள்ள இப்பாடலில் கபிலர் குறிப்பிடும் 99 ம...