பகற்குறி வந்த தலைமகனைத் தோழி வரைவு கடாயது குறிபெயர்த்தீடும் ஆம் பகலில் தலைவன் தலைவியைக் காணும் ஆவலில் அவள் வீட்டின் அருகே உள்ள புன்னை ...