காதல் வெளிப்படும் அழகான சூழல்... தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது..... தலைமக்கள் இருவரும் ஒருவரை அறியாமல் அவரவர் மனதிற்குள்ளேயே காதல் கொண்ட...