கால வெள்ளத்தில் தமிழர் மரபுகள் பல தவறான புரிதல்களுக்குட்பட்டு வருவது வருத்தமளிப்பதாகவே உள்ளது. • பழந்தமிழர் மரபுகளின் உயர்வுகளை எண்ணிப் ப...