ஒருநாள் சில பூனைகளும், ஒரு விவேகமான நாயும் நடந்து சென்று கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தேன். அந்த நாய் பூனைகளை நெருங்கி வருகையில், அவை அந்த நாயைக்...