○ நீ இறக்கும் வரையில் உன் மதிப்பை எங்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாது என்று ஒரு கவிஞனிடம் கூறினேன்… அதற்கு அவன், “ஆம்…. மரணம் உண்மையை உரை...