விலங்குக் காட்சிச் சாலையில் புலியொன்று ஒரு மனிதனைக் கொன்றுவிட்டது. புலியிடம் சென்று குரங்கு... ஏன் அந்த அப்பாவி மனிதனைக் கொன்றாய் ? என்று ...