விழித்துக்கொண்டே தூங்கும் விலங்கு என்ன தெரியுமா..? மனிதன் தான் விழித்துக்கொண்டே தூங்கும் விலங்கு!! மாவீரன் நெப்போலியன் குதிரையில் செல்லு...