கடவுள் உண்டா இல்லையா? பேய் உண்டா இல்லையா? மறுபிறவி உண்டா இல்லையா? விதி என்பது எது? தலையெழுத்து நம் தலையில் எங்கு உள்ளது? நிம்மதி எங்க...