மொழி என்பது வெறும் தகவல் தொடர்பு சாதனம் மட்டும்தானா.? ஒரு இனத்தின், பண்பாட்டின், அனுபவத்தின், அறிவின் குறியீடல்லவா மொழி... அறிவ...