எல்லோருக்கும் பிடித்த மதம் தான் உலகிலேயே பெரிய மதம் தான் எண்ணற்ற பக்தர்களைக்கொண்ட மதம்தான் எளிய கொள்கைகளைக் கொண்ட மதம்தான் பரப்...