பணத்தைத் திருடலாம்! தங்கத்தைத் திருடலாம்! அறிவை..? காவல் நிலையங்கள்  நீதி மன்றங்கள் இத்தனை இருந்தும்  ஏன் குறையவில்லை குற...