வ யதாகிறதே என்று வருத்தப்படாதீர்கள்  அந்த வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை   என்றொரு பொன்மொழி உண்டு. வயதான சிலரிடம் கேட்டிருக்கி...