உனக்கு அந்த நாள் நினைவிருக்கா..? ஆகஸ்ட் 15 நாம இரண்டுபேரும் தேசியக் கொடி வாங்குவதற்காகக்...