நிலம் மாறினாலும் நிறம் மாறாத செல்வம் கல்வி. கற்றவர்களே கண்ணுடையவர்களாக மதிக்கப்படும் காலம் இது. மனிதனைச் சிந்திக்கச் செய்வது கல்வியின...