நாள்தோறும் தற்கொலைகள் பெருகிவருகின்றன. பசி, நோய், பணம், காதல், ஏமாற்றம், அவமானம், மனநலபாதிப்பு  என தற்கொலைக்கான காரணங்கள் பலவாக இருந்தாலு...