தன்னம்பிக்கையே வாழ்க்கையில் நம்மை அடுத்த உயரத்துக்கு அழைத்துச் செல்வது.. “தற்கொலை செய்துகொள்வதற்கு வலிமையான மனம் வேண்டும், அவ்வளவு வலிமை...