இலஞ்சம் கொடுப்பதோ, வாங்குவதோ குற்றம்! ஆனால் இன்றைய சூழலில் , கொடுக்கத்தெரிந்தவன் புத்திசாலி! வாங்கத்தெரிந்தவன் பிழைக்கத்தெரிந்தவ...